DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków wykonująca usługi doradcze związane z wdrożeniem w Gminie Proszowice Programu RPO, Działanie 4.1.1 dla woj. małopolskiego polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Infolinia 12 446 42 97

Deklaracja dostępności

Jest to oficjalne oświadczenie o dostępności witryny internetowej - powietrze.proszowice.pl
 
Wstęp deklaracji
Gmina Proszowice dokłada starań, aby zapewnić dostępność strony internetowej pszok.proszowice.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Data publikacji strony internetowej: 03/2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03/2017
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta Proszowice oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa powietrze.proszowice.pl spełnia wymagania w 95.90 %.
Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości lub części,
  • brak możliwości nawigowania po stronie za pomocą klawisza TAB.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 31.03.2022 r.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoby do kontaktu w sprawie dostępności:
 
Damian Król

e-mail: damian@um.proszowice.pl
telefon bezpośredni: (12) 386-12-23,
telefon: (12) 386-10-05, (12) 386-10-20, (12) 386-19-69 – wew. 531
 
Dominik Ochęduszko

e-mail: dominik@um.proszowice.pl
telefon: (12) 386-10-05, (12) 386-10-20, (12) 386-19-69 – wew. 512
 
Procedura wnioskowo – skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl